UAB „Bukmedis” (toliau – Bukmedis) yra įsipareigojusi saugoti Jūsų privatumą, todėl asmens duomenys, sukaupti interneto svetainėje www.bukmedis.lt (toliau – Interneto svetainė), yra tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, bei kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų teisinė apsaugą, numatytų reikalavimų.

UAB „Bukmedis“ rekomenduoja visiems www.bukmedis.lt interneto svetainės lankytojams susipažinti su šia privatumo politika

Užklausos PATEIKIMAS

  1. Interneto svetainė suteikia Jums galimybę pateikti užklausą Bukmedis su tikslu įsigyti/užsisakyti Bukmedis teikiamas paslaugas ar prekes bei užduoti rūpimus klausimus Bukmedis.
  2. Jums užpildžius užklausos formą Interneto svetainėje (norėdami gauti kuo tikslesnį atsakymą į savo užklausą privalote užpildyti visus laukus, pažymėtus „*“ (žvaigždute)), arba pasikreipus į Bukmedis elektroniniu paštu, telefonu arba atvykus į Bukmedis. Bukmedis renka tokius Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, pateiktos užklausos turinį.
  3. Šiuo būdu surinkti Jūsų asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais: siekiant su Jumis susisiekti bei atsakyti į Jūsų užklausose suformuluotus paklausimus, siekiant patvirtinti Jūsų užsakymus, siekiant suteikti Jums paslaugas ar prekes.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI

4.                 Jūsų pateiktus asmens duomenis Bukmedis saugos tik tiek, kiek reikia šioje privatumo politikoje numatytiems tikslams pasiekti.

5.                 Pasiekus nustatytą tikslą, Jūsų asmens duomenys ištrinami, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktai įpareigoja Bukmedis saugoti informaciją mokestiniais tikslais arba duomenys gali būti reikalingi ikiteisminiam tyrimui atlikti, tačiau bet kokiu atveju saugojimo laikotarpis neilgesnis negu 3 metai. Pasibaigus šiam terminui, duomenys naikinami/ištrinami taip, kad Jūsų asmens duomenų nebūtų galima atgaminti.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

6.                 Bukmedis tvarkydamas Jūsų asmens duomenis griežtai laikosi šių asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos principų: teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principo; tikslo apribojimo principo; duomenų kiekio mažinimo principo; tikslumo principo; saugojimo trukmės apribojimo principo; vientisumo ir konfidencialumo principo; atskaitomybės principo.

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

7.                 Bukmedis tvarkomi Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami tiems duomenų gavėjams, kuriems tokius asmens duomenis Bukmedis privalo pateikti, siekiant įvykdyti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas pareigas, užtikrinti teisėtus Bukmedis interesus.

8.                 Bukmedis Jūsų asmens duomenis gali perduoti šiems duomenų gavėjams: savivaldybių ir (ar) valstybės institucijoms, ikiteisminio tyrimo pareigūnams, policijos pareigūnams, teismams, perkančiosioms organizacijoms ir pan., kai to reikalaujama pagal įstatymus bei įmonėms, kurios teikia paslaugas Bukmedis, t. y. vertėjams, advokatams, IT priežiūrą vykdančioms įmonėms, Interneto svetainę administruojantiems asmenims, buhalterines paslaugas teikiančioms įmonėms, skolų išieškojimo įmonėms, saugos tarnybai.

JŪSŲ TEISĖS

9. Jums pasikreipus į Bukmedis bei tinkamai save identifikavus, t. y. pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kuris bus naudojamas tik indentifikavimui ir nebus toliau saugomas, arba tinkamai identifikavus savo asmens tapatybę elektroninėmis priemonėmis, Bukmedis įgyvendins šias Jūsų teises:

  • Jūsų teisę reikalauti ištaisyti tvarkomus Jūsų asmens duomenis, jeigu Jūsų asmens duomenys yra netikslūs;
  • Jūsų teisę reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis arba apriboti, išskyrus saugojimą, asmens duomenų tvarkymą, kai užginčijamas duomenų tikslumas, kai asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, kai Bukmedis nebereikia asmens duomenų jų tvarkymo tikslais;
  • Jūsų teisę į duomenų perkeliamumą (jeigu tokia teisė taikoma);
  • Jūsų teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, t. y. gauti informaciją apie asmens duomenų tvarkymo tikslus, saugojimo laikotarpį, duomenų gavėjus, asmens duomenų šaltinius bei informaciją apie tai, kaip ir kokiais atvejais Jūs galite pasinaudoti teise reikalauti ištaisyti arba ištrinti asmens duomenis, ar apriboti asmens duomenų tvarkymą ar nesutikti su tokiu tvarkymu;
  • tuo atveju, jeigu Jūsų asmens duomenys tvarkomi dėl teisėto Bukmedis intereso, Jūs, dėl su Jumis susijusių konkrečių priežasčių, turite teisę išreikšti nesutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo. Tokiu atveju Bukmedis įsipareigoja nebetvarkyti Jūsų asmens duomenų, išskyrus atvejus, jeigu Bukmedis tokius asmens duomenis tvarko dėl teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus ir nurodytas nesutikimo su asmens duomenų tvarkymu priežastis, arba siekiant pareikšti ar apginti teisinius reikalavimus.

10.               Bukmedis gali nesudaryti Jums sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintas teises, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

11.               Jeigu su Jūsų asmens duomenimis nori susipažinti kitas asmuo, jis privalo pateikti Bukmedis notaro patvirtintą įgaliojimą ar atstovavimo sutartį.

12.               Prašymą dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimo, o taip pat skundus ar pranešimus Jūs galite pateikti Bukmedis elektroniniu paštu: info@bukmedis.lt, paštu adresu: Vilniaus g. 17, Krakės, Kėdainių r.

13.               Atsakymą į Jūsų skundą, pranešimą ar prašymą Bukmedis pateiks per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo skundo, pranešimo ar prašymo gavimo dienos.

14.               Išimtiniais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, Bukmedis, Jums pranešus, turi teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo ar kitų Jūsų skunde, pranešime ar prašyme nurodytų reikalavimų išnagrinėjimo terminą iki 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos.

SLAPUKAI

15.               Slapukas yra nedidelis informacijos failas, nusiunčiamas iš tinklo serverio į Jūsų naršyklę ir įrašomas bei saugomas Jūsų kompiuterio kietajame diske.

16.               Bukmedis slapukus Interneto svetainėje naudoja suteikdamas atsekti duomenų srauto ir naudotojų charakteristikas, rinkti informaciją apie svetainės lankytojų veiksmus ir prioritetus, o pagal apibendrintą informaciją kaupti vidaus statistikos duomenis, padedančius optimizuoti Bukmedis internetines paslaugas.

17.               Slapukų teikiama informacija yra anonimizuota ir negali identifikuoti tikslaus vartotojo.

18.               Slapukai Jūsų kompiuteryje bus saugomi tol, kol baigsis jų saugojimo terminas arba kol juos ištrinsite. Jeigu nenorite, kad naudotume slapukus, šią funkciją galite bet kada išjungti savo interneto naršyklėje.

SAUGUMAS

19.               Bukmedis tvarkydamas Jūsų asmens duomenis, užtikrina asmens duomenų saugumą bei įgyvendina tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto jų sunaikinimo ir (ar) atsitiktinio pakeitimo, ir (ar) platinimo, ir (ar) atskleidimo ir (ar) nuo bet kokio kito neteisėto jų naudojimo.

20.               Bukmedis darbo tvarka organizuojama taip, kad būtų užtikrintas saugus kompiuterinių duomenų ir (ar) dokumentų bei jų archyvų tvarkymas ir perdavimas.

21.               Prieiga prie Jūsų asmens duomenų suteikiama tik tiems Bukmedis darbuotojams, kuriems jie reikalingi darbo funkcijoms atlikti ir tik tiems, kurie yra pasirašę konfidencialumo susitarimus bei susipažinę su kitomis vidaus tvarkomis asmens duomenų tvarkymo apimtyje.

22.               Bukmedis duomenų tvarkymui yra paskyręs tik tokius duomenų tvarkytojus (paslaugų tiekėjus), kurie užtikrina tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto jų sunaikinimo ir (ar) atsitiktinio pakeitimo, ir (ar) platinimo, ir (ar) atskleidimo ir (ar) nuo bet kokio kito neteisėto jų naudojimo.

23.               Visą informaciją, kurią Jūs pateikiate Bukmedis valdomose socialinių tinklų – „Facebook“ (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą bei kitą komunikaciją) paskyrose, kontroliuoja konkretaus socialinio tinklo valdytojas. Bukmedis rekomenduoja susipažinti su tokio socialinio tinklo privatumo politika ir kilus klausimams tiesiogiai susisiekti su konkretaus socialinio tinklo valdytoju.

VAIZDO STEBĖJIMAS

24.               Bukmedis įmonės teritorijose, pažymėtose vaizdo stebėjimą informuojančiu ženklu, vykdo vaizdo stebėjimą ir tvarko vaizdo stebėjimo įrenginiais užfiksuotus asmens duomenis.

25.               Vaizdo stebėjimo įrenginiais užfiksuoti vaizdo duomenys tvarkomi Jūsų ir Bukmedis turto apsaugos užtikrinimo bei Bukmedis teisėtų interesų, kai yra padaroma žala Jums ar Bukmedis turtui, įgyvendinimo tikslu.

26.               Vaizdo stebėjimo priemonės (vaizdo kameros) Bukmedis yra įrengtos taip, kad atsižvelgiant į nustatytą vaizdo stebėjimo tikslą, vaizdo stebėjimas būtų vykdomas ne didesnėje vidaus patalpos ar lauko teritorijos dalyje, negu tai yra būtina ir, kad būtų renkama ne daugiau vaizdo duomenų, negu tai yra būtina šios privatumo politikos 35 punkte numatytiems tikslams pasiekti.

27.               Šie asmens duomenys saugomi ne daugiau, kaip 3 savaites, išskyrus atvejus, kai šie duomenys reikalingi konkrečiam įvykiui tirti.

PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

28.               Nusprendęs pakeisti šią privatumo politiką, Bukmedis jos pakeitimus paskelbs Interneto svetainėje.

SUSISIEKITE SU MUMIS

29.               Jeigu turite klausimų, susijusių su šios privatumo politikos nuostatomis ar Interneto svetainės naudojimo taisyklėmis, maloniai prašome susiekti su Bukmedis, elektroninio pašto adresu: info@bukmedis.lt, Tel. Nr. +37069512083.